Społeczne aspekty analizy kosztów i korzyści

Grzegorz Lissowski

Abstrakt


Analiza kosztów i korzyści ma długą historię, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Jej powszechne stosowanie w Europie związane jest z wymaganiami Komisji Europejskiej Unii Europejskiej, aby poprzedzała wybór projektów finansowanych z funduszy unijnych lub była podstawą oceny zrealizowanych projektów. Zamierzeniem autora artykułu jest zwrócenie uwagi na społeczne aspekty tej analizy, gdyż prowadzone analizy ograniczają się jedynie do aspektów ekonomicznych i finansowych.

Słowa kluczowe


analiza kosztów i korzyści, kryterium Kaldora-Hicksa, wartość statystycznego życia ludzkiego, wagi dystrybucyjne

Pełny tekst / Download full text:

PDF

Bibliografia


-----. (2002). Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych w sektorze transportu. Niebieska księga. Metodyka sporządzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Podręcznik dla beneficjentów. Warszawa: Ernst & Young.

Becła, A., Czaja, S., Zielińska A. (2012). Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego. Warszawa: Difin.

Boardman, A. E., Greenberg, D. H., Vining, A. R., Weimer, D. L. (2001). Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practice. Upper Saddle River: Prentice Hall Inc.

Brent, R. J. (1996). Applied Cost-Benefit Analysis. Cheltenham: Edward Elgar.

Fołtyn, M. (2002). Koncepcje społecznej stopy dyskontowej w analizie ekonomicznej efektywności inwestycji proekologicznych. Ekonomia i Środowisko 2, 41-56.

Fołtyn-Zarychta, M. (2008). Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Fudała, M. (2005). Wagi dystrybucyjne w analizie kosztów i korzyści. Niepublikowana praca magisterska. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Giergiczny, M. (2006). Wycena wartości statystycznego życia ludzkiego przy wykorzystaniu metody wyboru z eksperymentami. Ekonomia i Środowisko 2, 42-56.

Gramlich, E. M. (1997). A Guide to Benefit-Cost Analysis. Prospect Hights IL: Waveland Press Inc.

Harberger, A. C. (1978). On the use of distributional weights in social cost-benefit analysis. Journal of Political Economy 86, 87-120.

Jones-Lee, M. W. (1989). Safety and the saving of life: The economics of safety and physical risk. W: Jones-Lee, M.W. The Economics of Safety and Physical Risk. Oxford: Basil Blackwell. Przedruk w: Layard, R., Glaister, S. (red.) Cost-Benefit Analysis. (s. 290-318). Second edition. Cambridge: Cambridge University Press 1994.

Kamiński, W. (1980). Współczesna teoria dobrobytu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Krawczyk, M. (2004). Wartość statystycznego życia ludzkiego w Polsce. Analiza wykorzystująca wybory związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Niepublikowana praca magisterska. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Kulczycka, J., Uberman, R., Cholewa, M. (2014). Analiza kosztów i korzyści zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego. Studia Ekonomiczne 166, 272-282.

Ligus, M. (2010). Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści. Warszawa: CeDeWu.pl.

Markiewicz, O. (2006). Metodologia wyceny zdrowia i życia ludzkiego. Ekonomia i Środowisko 1, 50-59.

Markowska, A. (2006). Zastosowanie metody wyceny warunkowej w analizie kosztów i korzyści. Ekonomia i Środowisko 2, 57-67.

Markowska, A. (2011). Analiza kosztów i korzyści w kontekście ochrony lasów. Uniwersytet Warszawski, Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej. Prezentacja na seminarium Polforex, 11 marca 2011.

-----. (2013). Metodyka pomiaru kosztów pośrednich w polskim systemie ochrony zdrowia. Warszawa: Warszawa: Ernst & Young.

Mishan, E. J. (1971). Cost-Benefit Analysis. An Informal Introduction. London: George Allen & Unwin Ltd.

Okun, A. M. (1975). Equality and Efficiency. The Big Tradeoff. Washington: The Brookings Institution.

Palonek, D. (2014). Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE. Prezentacja na seminarium „Fundusze unijne na lata 2014–2020 szansą rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce” Kraków 07.05.2014. Dostęp:

http://www.nbi.com.pl/fundusze-unijne-na-lata-2014-2020-szansa-rozwoju-sieci-drog-w-polsce-2/ Panasiuk, D. (2002). Problemy analizy kosztów i korzyści zapór wodnych. Ekonomia i Środowisko 2, 110-121.

Panasiuk, D. (2010). Wartość środowiska w analizach kosztów i korzyści zbiorników wodnych w Polsce. Ekonomia i Środowisko 1, 165-175.

Pawłowski, K. (b.d.). Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej. Dostęp: http://administracja-projekt.wit.edu.pl/dokumenty/szkolenia/e-akademia/ Efektywno%25C5%259B%25C4%2587-inwest

Pera, K., Baron, M. (2002). Szacowanie pełnej wartości środowiska przyrodniczego. Ujęcie metodyczne. Ekonomia i Środowisko 1, 19-38.

Pera, K., Baron, M. (2003). Zastosowania koncepcji “shadow price” w metodologii określania efektywności I użyteczności inwestycji proekologicznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach, Nr 7.

Prest, A. R., Turvey, R. (1965). Cost-benefit analysis: A survey. The Economic Journal, 75( 300), 683735.

-----. (2008). Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej.

Pultowicz, A., (2008). Korzyści i koszty środowiskowe inwestycji związanych z energią wiatrową. Ekonomia i Środowisko 2, 116-130.

-----. (2012). Raport końcowy. Analiza korzyści i ograniczeń przy zastosowaniu inżynierii finansowej jako instrumentu wsparcia projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki. Ecorys Polska

Sen, A. (2001). The discipline of cost-benefi t analysis. W: Adler, M. D., Posner E. A. Cost-Benefit Analysis. Legal, Economic and Philosophical Perspectives. (s. 95-116). Chicago: The University of Chicago Press.

Stiglitz, J. E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stokey, E., Zeckhauser, R.(1978). A Primer for Policy Analysis. New York: W.W. Norton.

-----. (2013). Studium wykonalności. Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach. Dostęp: http://informa24.pl/biuletyn/wyniki-przetargow/2013/5/21

Sulejewicz, A. (1991). Analiza społecznych kosztów i korzyści. Miedzy ekonomią dobrobytu a planowaniem rozwoju. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Surdej, A. (2008). Metoda analizy kosztów i korzyści: imperatyw efektywności w politykach publicznych. W: Haber, A. , Szałaj M. (red.). Środowisko i warsztat ewaluacji. (s. 109-126). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Śleszyński, J. (2006). Metody wyceny środowiska przyrodniczego. Ekonomia i Środowisko 1, 34-49.

-----. (2006). Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Nowy okres programowania 2007-2013. Metodologiczne dokumenty robocze. Dokument roboczy Nr 4. Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej.

Zarzycki, D. (2011). Analiza kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych dla inwestycji kolejowych. Prezentacja na konferencji „Okrągły Stół Konferencyjny” Berlin 02.09.2011. Dostęp: http://www. oder-partnerschaft.eu/fi les/fi le/RTV /110902/ 110902/RTV%2520Berlin_US%2520Szczecin.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.46

Refbacks

  • There are currently no refbacks.