Przesyłanie tekstów

Wytyczne dla autorów

PRZESYŁANIE TESKTÓW:

Prosimy o przesyłanie propozycji artykułów bezpośrednio na adres: decyzje@kozminski.edu.pl


Informacje dla Autorów: Zasady opracowania i publikacji materiałów w "Decyzjach":

  1. „Decyzje” publikują artykuły poświęcone problemom podejmowania decyzji, przede wszystkim ekonomicznych i społecznych. Teksty złożone w redakcji „Decyzji” nie mogą być w tym samym czasie rozpatrywane pod kątem ich publikacji w redakcjach innych czasopism wydawanych w języku polskim i nie mogą być opublikowane gdzie indziej wcześniej niż w „Decyzjach”. Prosimy o przysyłanie artykułów wyłącznie w postaci elektronicznej. Preferowany edytor: Microsoft Office Word. Tabele umieszczamy w tekście, natomiast rysunki na końcu artykułu. 
  2. Do tekstu powinno być dołączone streszczenie zawierające 100-200 słów oraz pojęcia podstawowe – obie rzeczy zarówno w języku polskim jak i angielskim; ponadto afiliacje i adres autora (faks, e-mail).
  3. Tytuły i podtytuły powinny być napisane małymi literami. Nowy akapit należy rozpoczynać od wcięcia. Tabele i wykresy, zamieszczone na osobnych kartkach, powinny być napisane wyraźnie, tak aby można było wykorzystać je przy opracowywaniu edytorskim maszynopisu.
  4. Prosimy, jeżeli jest to możliwe, o umieszczanie złożonych problemów technicznych (dowody twierdzeń itp.) w dodatkach na końcu artykułu
  5. W piśmie "Decyzje" obowiązuje styl edytorski według standardu APA VI (szczegółowe informacje do pobrania tutaj).
  6. Przypisy powinny być nieliczne, krótkie i umieszczone na końcu przed bibliografią.
  7. Teksty opiniowane będą przez dwóch anonimowych recenzentów, nie informowanych o personaliach autorów (czytaj więcej).
  8. Autorzy zachowują pełnię praw autorskich.